“Als je tijdens het sporten klachten hebt, betekent dat niet meteen dat er iets kapot is” cover

Geschillencommissie Fysiotherapie

14 februari 2024

Voorwaarde voor het indienen van een geschil is je dit indient binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut na de klachtbehandeling. Ook mag de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Schadevergoeding

In de geschillenprocedure kan ook eventueel gevraagd worden om een vergoeding van de door het handelen van de fysiotherapeut geleden schade (tot een maximum van €25.000).

Onafhankelijke commissie

Iedere praktijk voor fysiotherapie moet aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) faciliteert de Geschillencommissie Fysiotherapie (GCF). Deze commissie functioneert volledig onafhankelijk van het KNGF. De voorzitter is een ervaren advocaat gezondheidsrecht. Verder bestaat de commissie uit een lid vanuit patiëntvertegenwoordiging en een lid-fysiotherapeut. De geschillencommissie is dus precies in evenwicht. De geschillencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (zonder inhoudelijke beslissings- en adviesbevoegdheid). Daar heeft u contact mee. 

Het Reglement van de Geschillencommissie geeft meer informatie over de samenstelling en de regels van de commissie.

Indienen van een geschil

Je kunt een geschil aan de Geschillencommissie Fysiotherapie voorleggen door het meldformulier_geschillen_2023 in te vullen met je gegevens en een omschrijving van het geschil. Als het formulier te weinig ruimte biedt, mag een toelichting worden meegestuurd. Wanneer een schadevergoeding wordt gevraagd stuur je de onderbouwing hiervan mee. Het eindoordeel van de fysiotherapeut waarmee de klachtenprocedure is afgesloten moet ook worden meegestuurd.

Het meldformulier en de bijlagen e-mail je naar geschillencommissie@kngf.nl of kan per post worden gestuurd aan:

Geschillencommissie Fysiotherapie
t.a.v. secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Werkwijze

De ambtelijk secretaris zorgt ervoor dat het dossier compleet is. Aan jou als klager wordt gevraagd de klacht en de eventuele schadeclaim te onderbouwen en aan de fysiotherapeut om daarop te reageren. Alle ingebrachte stukken worden door de secretaris ter beschikking gesteld aan beide partijen en aan de leden van de GCF. De geschillencommissie bestudeert de aangeleverde stukken. Als het nodig is wordt er gevraagd om een nadere toelichting. Dit kan schriftelijk, maar gebeurt vaak ook nog tijdens een hoorzitting. Wanneer alle feiten bekend zijn, oordeelt de commissie of je klacht gegrond of ongegrond is en of je (indien van toepassing) recht hebt op een schadevergoeding.

Bindende uitspraak

Deze uitspraak van de commissie is juridisch bindend. Dit betekent dat beide partijen zich erbij moeten neerleggen en dat hoger beroep niet mogelijk is. De uitspraak van de commissie kan door de civiele rechter alleen nog marginaal worden getoetst. De civiele rechter beoordeelt daarbij alleen of het proces op de juiste manier is doorlopen en of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen. De rechter oordeelt dus niet nogmaals over het handelen van de fysiotherapeut.

 Schadevergoeding

Als je vindt dat je schade hebt geleden door het verkeerde handelen van de fysiotherapeut dan kan je bij het indienen van het geschil bij de GCF ook een verzoek om schadevergoeding doen. De GCF mag een schadevergoeding toekennen tot een hoogte van €25.000. Als de schade hoger is dan neemt de commissie het verzoek niet in behandeling, tenzij je nadrukkelijk afstand doet van het schadebedrag dat boven de €25.000 uitkomt.

Stel dat de schade €30.000 is, dan moet je dus afstand doen van €5000 ander wordt je zaak niet in behandeling genomen.

Bij het indienen van de schade moet je onderbouwen hoe je aan het bedrag komt en uitleggen waarom de schade die je hebt geleden veroorzaakt is door de gedragingen van de fysiotherapeut.

Let op: Omdat de uitspraak bindend is kan later niet meer ergens anders om een schadevergoeding worden gevraagd. Als de GCF geen schadevergoeding toekent of een bedrag dat lager is dan je hebt gevraagd, dan is dit een definitief oordeel.

Wanneer de verwachting is dat de schade veel hoger uitvalt dan kan het verstandiger zijn om een procedure te starten bij de civiele rechter. Neem in een dergelijk geval contact op met je rechtsbijstandsverzekering of een letstelschadebureau.

Wanneer je vragen hebt over het bindend advies en over het indienen en onderbouwen van een schadeclaim, neem dan contact op met het KNGF via telefoonnummer 033-467 29 00 en vraag naar het secretariaat van de Geschillencommissie Fysiotherapie of stuur een mail naar geschillencommissie@kngf.nl

Kosten

Het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie kost € 50. Als je ook een schadevergoeding vraagt, dan bedraagt het griffierecht € 100.

 De procedure bij de geschillencommissie

De Geschillencommissie Fysiotherapie streeft naar een efficiënte behandeling van het geschil. Dat vergt snelle acties van de Geschillencommissie, maar ook snelle acties van jouw kant en van de kant van de fysiotherapeut. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil zes maanden.

Hoe een procedure bij de geschillencommissie precies verloopt lees je hier

Beslissingen

De beslissingen van de Geschillencommissie Fysiotherapie kunnen zinvolle informatie opleveren voor patiënten. Voor fysiotherapeuten kan er een lerend effect van uitgaan en dat draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Hieronder staan de uitspraken van de GCF van de afgelopen jaren. Deze beslissingen zijn niet tot personen herleidbaar. Lees verder 

Jaarverslagen

Lees hier de jaarverslagen van de Geschillencommissie.