genoeg bewegen

Beslissingen

25 juni 2024

De beslissingen van de Geschillencommissie Fysiotherapie kunnen zinvolle informatie opleveren voor patiënten. Voor fysiotherapeuten kan er een lerend effect van uitgaan en dat draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Hieronder staan de uitspraken van de GCF van de afgelopen jaren. Deze beslissingen zijn niet tot personen herleidbaar.

Beslissing GCF 2023-03 Anoniem

Inhoudsindicatie: Rugklachten, hnp. Fysiotherapeut heeft zich ten onrechte uitgegeven voor chiropractor, verkeerde behandeling, geen excuses aangeboden. Vordering schadevergoeding. Klacht in alle onderdelen ongegrond.

Klager met rugklachten heeft de fysiotherapeut bezocht in de veronderstelling dat deze chiropractor is. Volgens klager is door het ‘kraken’ tijdens de behandeling een hernia ontstaan. Hierdoor kan hij niet meer sporten en is zijn kwaliteit van leven aangetast. Klager vraagt hiervoor een schadevergoeding van €10.000,-. De geschillencommissie is van mening dat de klager niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de fysiotherapeut zich uitgeeft voor chiropractor, dat deze correct heeft gehandeld en dat er dus geen reden was om excuses aan te bieden. De klacht is in alle onderdelen ongegrond en het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 22-03 Beslissing

Inhoudsindicatie: schouderklachten; nalatig handelen; onjuiste diagnose; te laat doorsturen; dossiervoering; praktijkhouder verantwoordelijk voor verleende zorg; vordering schadevergoeding. Klacht gedeeltelijk gegrond, geen toekenning schadevergoeding.

Klager verwijt de fysiotherapeut nalatig handelen omdat deze niet eerder een echo van zijn schouder heeft (laten) maken, de gemaakte echo’s onjuist zijn geïnterpreteerd en de beelden van de eerst gemaakte echo niet opgeslagen zijn in het dossier. Door het handelen van de fysiotherapeut is de klager naar zijn mening te laat naar een orthopeed verwezen en heeft het te lang geduurd voordat operatief is ingegrepen. Hierdoor is financiële schade ontstaan.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 22-02 Beslissing

Inhoudsindicatie: Bekkenfysiotherapie, elektrotherapie; onjuiste behandeling, veroorzaken en verergeren van klachten; vordering schadevergoeding. Klacht ongegrond. Geen grond voor schadevergoeding.

Klager is van mening dat de door de bekkenfysiotherapeut toegepaste elektrotherapie bestaande klachten heeft verergerd en nieuwe klachten heeft doen ontstaan. Klager verzoekt om een schadevergoeding van €20.000,-, omdat zijn kwaliteit van leven door de behandeling is afgenomen en hij kosten heeft moeten maken ten gevolge van de klachten die zijn ontstaan door de behandeling van de fysiotherapeut.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 21-04 beslissing

Inhoudsindicatie: val in de praktijk; onveilige behandelsituatie; calamiteit; onzorgvuldig en verwijtbaar handelen van de fysiotherapeut; vordering schadevergoeding. Klacht ongegrond, geen schadevergoeding.

Een patiënt is enige tijd bij de fysiotherapeut onder behandeling na een herseninfarct. De hulpvraag van de patiënt is dat hij weer zelfstandig buiten kan lopen zonder loophulpmiddel. Wanneer na een aantal behandelingen dit doel bijna is bereikt valt de patiënt tijdens het doen van een loopoefening en breekt een heup. Het gevolg is dat hij zodanig invalide geworden dat hij niet meer zelfstandig kan functioneren in zijn activiteiten in het dagelijkse leven. Klager verwijt de fysiotherapeut dat hij op het moment dat klager viel te ver weg stond om klager op te kunnen vangen.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 20-05 Beslissing

Inhoudsindicatie: schouderklachten; onjuiste behandeling; onvoldoende informatie; toename klachten; klachtenafhandeling niet in orde; blijvende pijnklachten en depressie; vordering schadevergoeding. Klacht ongegrond, geen schadevergoeding.

Klaagster verwijt de fysiotherapeut dat zij haar geen correcte zorg heeft verleend. Na aandringen van de patiënt is zij door de fysiotherapeut gemasseerd. Volgens klaagster heeft de fysiotherapeut haar toen te hard en verkeerd behandeld. Klaagster is daarnaast niet tevreden over de klachtafhandeling.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 20-04 Beslissing

Inhoudsindicatie: Kaakklachten; verkeerde behandeling; verkeerde en onvoldoende voorlichting; ervaren als misbruik; dossiervoering; vordering schadevergoeding vanwege psychische schade. Klacht ongegrond. Geen grond voor schadevergoeding.

Een patiënte met pijnklachten van de kaak wordt ook behandeld aan nek, schouders en rug. Volgens patiënte heeft de fysiotherapeut onvoldoende duidelijk gemaakt dat de gegeven behandeling de klachten van de kaak kan verminderen. Uit het overlegde dossier blijkt dat er wel sprake is geweest van voorlichting.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 20-03 Beslissing

Inhoudsindicatie: Knieklachten; onprofessioneel handelen, geen multidisciplinair overleg; ongegrond lang doorbehandeld; ontbreken voorlichting over de kosten en behandelcode; vordering schadevergoeding. Klacht in alle onderdelen ongegrond. Geen grond voor schadevergoeding.

Een patiënte is langdurig onder behandeling geweest voor knieklachten. Achteraf wordt over de duur hiervan en de bijbehorende kosten geklaagd. Fysiotherapeut had, gezien haar psychische gesteldheid duidelijker moeten zijn dat ze haar behandelingen zelf moest betalen. De klaagster heeft echter een in de praktijk gebruikte verklaring getekend waaruit bleek dat zij wel op de hoogte was. De commissie vindt het raadzaam om in het vervolg afspraken gemaakt over betalingsregelingen schriftelijk aan een patiënt te bevestigen. Dat dit nu niet is gebeurd is echter niet verwijtbaar.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 20-02 Beslissing

Inhoudsindicatie: Verlenging chronische machtiging afgewezen; niet voldoen aan zorgplicht. Klacht ongegrond.

Volgens de patiënt ontbrak bij de fysiotherapeut kennis over het op juiste wijze aanvragen en tijdig indienen, controleren van de voortgang en afwikkelen van machtiging voor chronische fysiotherapie bij de zorgverzekeraar. Hierdoor heeft de aanvraagprocedure lang geduurd en is de tweede aanvraag voor de vervolgbehandelingen afgewezen.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 19-05 Beslissing

Inhoudsindicatie: gebruik onjuiste diagnosecode. Klacht ongegrond.

Klaagster verwijt de fysiotherapeut dat hij per ten onrechte de chronische diagnosecode heeft veranderd en voor de behandeling van de knieklachten sindsdien een niet-chronische code heeft gebruikt en dat zij hierin niet gekend is. Aangezien de knieklachten een gevolg waren van haar heupfractuur had een chronische code gehandhaafd moeten worden. Met het behalen van de doelstelling van de behandeling van de heupfractuur is die behandelepisode op basis van de chronische indicatie terecht afgesloten volgens de Geschillencommissie. Uit de overgelegde stukken is niet gebleken dat de daarna spelende knieklachten naweeën waren van de heupfractuur. De fysiotherapeut heeft dan ook correct gehandeld door voor de behandeling van de knieklachten een nieuwe behandelepisode op te starten

Geschillencommissie Fysiotherapie – 19-03 Beslissing

Inhoudsindicatie: ondeugdelijke facturen; geen vergoeding door zorgverzekeraar; nalatigheid fysiotherapeut. Schadevergoeding voor niet betaalde facturen en smartgeld voor veroorzaakte emotionele onrust. Klacht gegrond. Schadevergoeding toegewezen.

De fysiotherapeut verstrekt facturen waarop de diagnosecode en de CSI-code ontbreekt. Hierdoor krijgt de patiënt zijn rekeningen niet vergoed. Na herhaaldelijk aandringen vertrekt de fysiotherapeut alleen de diagnosecode, maar niet de CSI-code. De fysiotherapeut heeft ondanks meerdere verzoeken ook geen verweer ingediend bij de Geschillencommissie en ook niet op andere wijze tijdig gereageerd. De fysiotherapeut heeft naar het oordeel van de Geschillencommissie onzorgvuldig en in strijd met de Regeling paramedische zorg gehandeld. De Geschillencommissie verklaart de klacht daarom gegrond en schadevergoeding wordt toegewezen.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 19-02 Beslissing

Inhoudsindicatie: Rug, bil en beenklachten; drukpuntbehandeling en bewegingstherapie; onjuiste (te harde) behandeling; geen reactie op klacht en opvragen dossier; schadevergoeding voor fysieke klachten. Deels gegrond, geen schadevergoeding.

Volgens patiënte heeft de fysiotherapeut bij de twee behandelingen die zij heeft gehad teveel kracht uitgeoefend. Hierdoor heeft zij een half jaar later nog steeds pijnklachten. Volgens de Geschillencommissie is de uitgevoerde behandeling niet ongewoon bij dit soort klachten. Hoeveel kracht is toegepast is uit het dossier niet op te maken. Volgens de fysiotherapeut zijn de behandelingen met passende kracht zijn uitgevoerd. Dat de behandelingen niet zorgvuldig althans met teveel kracht zijn verricht kan de Geschillencommissie dan ook niet vaststellen. Dit klachtonderdeel is ongegrond. Voor zover de klacht betrekking heeft op de interne klachtafwikkeling vindt de commissie dat er inderdaad te laat is gereageerd op de klacht. Dit klachtonderdeel is gegrond.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 18-05 Beslissing

Inhoudsindicatie: onjuiste factuur; onbeschoft gedrag; privacy. Klacht ongegrond.

Patiënt krijgt een te hoge rekening en belt hierover met de fysiotherapeut. Volgens patiënt een onprettig gesprek in bijzijn van een patiënt. Hiermee is zijn privacy geschonden. Omdat de fysiotherapeut inmiddels de rekening heeft aangepast en niet is vast te stellen of de fysiotherapeut zich onredelijk heeft gedragen en in bijzijn was van een andere patiënt wordt de klacht ongegrond verklaard.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 18-03 Beslissing

Inhoudsindicatie; Bekkenfysiotherapie; pijn in stuitje; NIMOC-methode; onjuiste behandeling; deskundigenrapport; blokkeringsrecht. Klacht ongegrond.

Patiënte is door bekkentherapeute naar haar mening onjuist behandeld. De geschillencommissie schakelt een deskundige in die een oordeel geeft over het handelen van de bekkenfysiotherapeute. Omdat klaagster zich na ontvangst van het rapport op haar blokkeringsrecht beroept, ontving de Geschillencommissie het rapport niet. Het gevolg was dat de klacht niet onderbouwd was en niet toegewezen kon worden.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 18-02 Beslissing

Indicatie; Nabestaande; klacht over onterecht behandelen moeder; klacht ook bij civiele rechter. Geschillencommissie onbevoegd.

Het geschil tussen klaagster en aangeklaagde was ook onder behandeling bij de civiele rechter. De Geschillencommissie is in dat geval niet bevoegd een geschil te behandelen.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 18-01 Beslissing

Inhoudsindicatie: Haptonomie; onverantwoorde behandeling; beëindiging behandelrelatie i.v.m. gevoelens patiënt voor fysiotherapeut; dossiervoering. Klacht in alle onderdelen ongegrond.

De fysiotherapeut heeft een vermoeden dat klaagster gevoelens voor hem had en heeft dat met haar besproken. Omdat de problematiek van klaagster zijn competenties te boven ging en de gevoelens van blijvende aard leken, heeft de fysiotherapeut uiteindelijk besloten de behandelrelatie te beëindigen. Hij heeft hierover met klaagster gesproken en een behandeling door een haptotherapeut voorgesteld. Kort daarna heeft klaagster aan de fysiotherapeut per e-mail bericht dat zij verliefd op hem was. De inhoud van deze e-mail beschouwde de fysiotherapeut als een bevestiging dat hij er goed aan had gedaan de behandeling te beëindigen. Vervolgens dient de patiënt een klacht in over onverantwoordelijke en gevaarlijke oefeningen en onjuiste rapportage naar de huisarts. De Geschillencommissie oordeelt dat de fysiotherapeut juist heeft gehandeld op het moment dat duidelijk werd dat de patiënt gevoelens voor hem had en ook de andere klachtonderdelen worden ongegrond verklaard.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 17-01 Beslissing

Inhoudsindicatie: zelfstandig oefenen in zwembad; nalatigheid bij aanvragen chronische indicatie; respectloos gedrag; communicatie. Klachtonderdeel niet ontvankelijk, andere klachtonderdelen gegrond.

Klaagster oefende zelfstandig in het zwembad van de praktijk en meende dat dit gedeclareerd kon worden bij de zorgverzekeraar onder de chronische code die zij van haar zorgverzekeraar had gekregen, zonder dat er sprake was van fysiotherapie. Klachten die niet de fysiotherapeutische zorg maar een commerciële activiteit betreffen zijn niet ontvankelijk.

Aangeklaagde heeft wel nalatig gehandeld ten aanzien van het indienen van een volledige uitbreidingsaanvraag vergoedingen fysiotherapie  bij de zorgverzekeraar waardoor dit voor de patiënte een jaar lang onduidelijkheid heeft gegeven. Dit klachtonderdeel is gegrond.

Vind de juiste fysiotherapeut bij jou in de buurt

zoeken