Samen Beslissen

Klachtenregeling

23 januari 2024

Een klacht kan gaan over allerlei zaken. Zo kan je  niet tevreden zijn over de communicatie tussen jou en de fysiotherapeut of de behandeling is niet verlopen zoals je had verwacht. Als je het probleem niet samen met de fysiotherapeut kunt oplossen of je hebt  een goede reden om je niet meer met de fysiotherapeut in gesprek te willen gaan, dan kan je een klacht indienen bij de klachtenregeling via het  KNGF_meldformulier_klachten .

Je kunt ook eerst om meer informatie vragen via tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: klachtenregeling@kngf.nl

Na ontvangst van je klacht wordt eerst gecontroleerd of we deze kunnen behandelen. We bekijken onder andere of de fysiotherapeut (of de praktijk waar hij werkzaam is), is aangesloten bij de klachtenregeling en of je gerechtigd bent om een klacht in te dienen. Zo nodig vragen we je om aanvullende informatie.

Als we de klacht gaan behandelen dan neemt een onafhankelijke klachtenfunctionaris contact met je op. Deze klachtenfunctionaris kan je zo nodig ondersteunen bij het indienen van de klacht en bemiddelt tussen jou en de fysiotherapeut. Het doel is om op een laagdrempelige manier een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtenfunctionaris zal je vragen om de klacht verder toe te lichten en legt uit hoe de bemiddeling verder verloopt. Daarna neemt de klachtenfunctionaris telefonisch contact op met de betreffende fysiotherapiepraktijk en legt je verhaal voor. Met de reactie hierop komt de klachtenfunctionaris weer bij je terug, en dat proces herhaalt zich totdat alle standpunten over en weer bekend zijn. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijke verklaring van de fysiotherapeut. In dit eindoordeel geeft de fysiotherapeut aan tot welke conclusies de klacht heeft geleid en welke beslissingen hij heeft genomen, of er maatregelen worden getroffen en op welke termijn. Ben je hier tevreden mee dan wordt de klachtbehandeling afgesloten. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een bevredigende oplossing voor de klacht.

In het Reglement klachtenregeling-fysiotherapie is meer informatie te vinden over de procedure.

Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kan je binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ lees je hoe je een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie.