Rekken van de benen met een elastiek

Analyses van beslissingen

23 september 2020

De beslissingen van de Geschillencommissie Fysiotherapie kunnen nuttige informatie opleveren voor cliënten, fysiotherapeuten en zorgaanbieders en bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Hieronder vind je de analyse van de beslissingen. Deze beslissingen worden zonodig aangevuld met analyses van gepubliceerde uitspraken op basis van de Wkkgz.

Case 1 Beëindiging van de behandeling door de fysiotherapeut

De fysiotherapeut heeft zijn vermoeden dat klaagster gevoelens voor hem had met haar besproken. Omdat de problematiek van klaagster zijn competenties te boven ging en de gevoelens van blijvende aard leken, heeft de fysiotherapeut uiteindelijk besloten de behandelrelatie te beëindigen. Hij heeft hierover met klaagster gesproken en een behandeling door een haptotherapeut voorgesteld. Kort daarna heeft klaagster aan de fysiotherapeut per e-mail bericht dat zij verliefd op hem was. De inhoud van deze e-mail beschouwde de fysiotherapeut als een bevestiging dat hij er goed aan had gedaan de behandeling te beëindigen. Beëindiging van de behandeling door de fysiotherapeut en is nodig wanneer blijkt dat de patiënt affectieve gevoelens heeft voor de fysiotherapeut. Hij draagt de behandeling in overleg met de patiënt dan over aan een collega. Ook wanneer de fysiotherapeut vermoedt dat een patiënt affectieve gevoelens voor hem heeft is het verstandig de behandeling te beëindigen en over te dragen aan een collega.

De KNGF Beroepscode voor de fysiotherapeut artikel 13.

Ook de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft hierover een richtlijn opgesteld: ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 18-01 Beslissing

Case 2 Dossiervoering

Op grond van de KNGF Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering informeert de fysiotherapeut  de huisarts na afloop van de behandeling. Daarvoor dient afzonderlijk toestemming te worden gevraagd van een patiënt wanneer deze niet op verwijzing van de huisarts in behandeling is gekomen. Is de patiënt op verwijzing behandelt dan hoeft de fysiotherapeut geen toestemming te vragen.

De fysiotherapeut is verplicht een dossier te voeren met betrekking tot de behandeling. Deze dossierplicht houdt in dat aantekening wordt gehouden van de gegevens over de gezondheid van een patiënt en de uitgevoerde behandelingen inclusief eventueel andere stukken. Het verslag aan de huisarts bevat die informatie uit het dossier voor zover dit voor een goede voortzetting van de hulpverlening noodzakelijk is.

KNGF Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering en Beroepscode voor de fysiotherapeut

Geschillencommissie Fysiotherapie – 18-01 Beslissing

Case 3 Zorgvuldige behandeling

Klaagster meende dat de fysiotherapeut de behandelingen niet juist heeft uitgevoerd. Volgens klaagster heeft de fysiotherapeut bij de behandelingen te veel kracht gebruikt. De Geschillencommissie kwam tot de conclusie dat de door de fysiotherapeut gekozen behandeling passend was bij de hulpvraag van klaagster. Uit het overgelegde dossier kon niet worden afgeleid welke kracht bij de behandeling  is gebruikt. De fysiotherapeut heeft de stellingen van klaagster in dit verband betwist en toegelicht dat de behandelingen met passende kracht zijn uitgevoerd. Dat de behandelingen niet zorgvuldig dan wel met teveel kracht waren verricht kon de Geschillencommissie dan ook niet vaststellen.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 19-02 Beslissing

Case 4 Zorgplicht

Uitgangspunt is dat een hulpverlener moet handelen conform de maatstaf van zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hulpverlener in dezelfde omstandigheden had mogen worden verwacht. Als klaagster stelt dat de fysiotherapeut de zorgplicht heeft geschonden dan moet klaagster haar standpunt onderbouwen.

Beslissing GC 2020-02

Case 5 Deskundigenbericht en blokkeringsrecht

Voor de behandeling van het geschil was een deskundigenrapport nodig. Voordat het rapport door de deskundige aan de Geschillencommissie wordt voorgelegd kan klaagster haar blokkeringsrecht in roepen. Omdat klaagster zich na ontvangst van het rapport op haar blokkeringsrecht beroept, ontving de Geschillencommissie het rapport niet. Het gevolg was dat de klacht niet onderbouwd was en niet toegewezen kon worden.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 18-01 Beslissing

Case 6 Algemeen

De fysiotherapeut had onder andere uit servicegerichtheid toegezegd de 36+ uitbreidingsaanvraag te zullen doen bij de zorgverzekeraar. Indien de fysiotherapeut uit servicegerichtheid een toezegging doet dan wekt hij bij de patiënt een verwachting en moet hij zijn toezegging ook tijdig nakomen.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 17-01 Beslissing

Klager had naar zijn mening een te hoge rekening van € 40,00 ontvangen met een verkeerde code. Klager heeft € 30,00 voldaan. De fysiotherapeut heeft vervolgens de factuur deels gecrediteerd. Als de fysiotherapeut tegemoetgekomen is aan de wens van klager om een factuur deels te crediteren, dan heeft klager geen belang meer bij de administratieve afhandeling daarvan in de administratie van de fysiotherapeut.

Als beide partijen elkaar tegenspreken, kan de Geschillencommissie niet vaststellen wat er gebeurd is en/of de fysiotherapeut de privacy heeft geschonden dan wel klager onheus bejegend heeft.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 18-05 Beslissing

Case 7 Ontvankelijkheid

Klaagster oefende zelfstandig in het zwembad van de zorgaanbieder en meende dat dit gedeclareerd kon worden bij de zorgverzekeraar onder de chronische code die zij van haar zorgverzekeraar had gekregen, zonder dat er sprake was van fysiotherapie. Klachten die niet de fysiotherapeutische zorg maar een commerciële activiteit betreffen zijn niet ontvankelijk.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 17-01 Beslissing

Case 8 Bevoegdheid

Het geschil tussen klaagster en aangeklaagde was ook onder behandeling bij de civiele rechter. De Geschillencommissie is in dat geval niet bevoegd een geschil te behandelen.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 18-02 Beslissing

Case 9 Zorgverzekering en facturen

Klager was door de fysiotherapeut behandeld, had de daarvoor ontvangen facturen voldaan. Klager heeft de facturen vervolgens bij zijn zorgverzekeraar voor vergoeding ingediend. De zorgverzekeraar heeft vergoeding van/behandeling van de facturen afgewezen vanwege het ontbreken van de declaratiecode, te weten de CSI-code (Code Soort Indicatie). De fysiotherapeut had de CSI-code niet op de factuur vermeld en na herhaald verzoek ook niet verstrekt. Facturen moeten ingevolge de Regeling paramedische zorg de diagnosecode (Diagnose Code Systeem Paramedische Hulp) en de CSI-code door een fysiotherapeut op de facturen te zijn vermeld om voor vergoeding door de zorgverzekeraar van de betaalde kosten voor behandelingen van fysiotherapie in aanmerking te komen.

Geschillencommissie Fysiotherapie – 19-03 Beslissing

Klaagster wilde dat de fysiotherapeut de nieuw gestarte behandeling weer op de chronische code declareerde. Uitgangspunt is dat het recht van een verzekerde op een bepaalde aard en omvang van zorg beperkt is voor zover hij of zij daar naar het deskundig oordeel van de zorgaanbieder redelijkerwijs op aangewezen is.

Met het behalen van de doelstelling van de behandeling werd een behandelepisode op basis van de chronische indicatie afgesloten. Bij behandeling van nieuwe klachten die geen verband hielden met de eerdere behandeling werd terecht een nieuwe behandelepisode opgestart. Weer behandelen op de eerdere chronische indicatie was niet mogelijk.

Beslissing GCF 2019-05, Beslissing GC 2020-02

Een zorgaanbieder moet de patiënt informeren over de kosten van de behandeling.

Beslissing GCF 2019-05, Beslissing GC 2020-02